Akita-no Gyoji - 1937

Akita-no Gyoji - 1937
Item# LEONARDFOUJITA009

Product Description

Akita-no Gyoji - 1937
Hirano Masakichi here

Akita-no Gyoji, The Events in Akita, painted by Fujita Tsuguharu or Leonard Foujita (1886-1968) in 3/7/1937 (from 2/21 to 3/7). This painting was ordered by Hirano Masakichi in Akita. Now collection of the Hirano Masakichi Art Museum.