Ashita-no Joe (Joe of Tomorrow)

Ashita-no Joe (Joe of Tomorrow)
Best manga of all time in Japan

Manga, Ashita-no Joe, 1968-1973, "Shonen Magazine (weekly)"

TV anime: 1. Ashita-no Joe, 1970-1971, 2. Ashita-no Joe 2, 1980-1981

Movie anime: 1. Ashita-no Joe, 1980, 2. Ashita-no Joe 2, 1981

Revival, Ashita-no Joe, 2009- , "Shukan Gendai (weekly)"