Joyama

Joyama
Item# HIMIN002

Product Description

Joyama
From left. Ikura, Uni, Maguro, Shirozashi, Hirame Engawa, Shionoko, shionoko Sunazuri, Kihada Maguro, Tai, Hirame, Kasago, Tako