Kaisendon, Wakagoma, Sapporo (Hokkaido)

Kaisendon, Wakagoma, Sapporo (Hokkaido)
Item# DDDDDDDD003

Product Description