Ei-Q

Ei-Q
Ei-Q (1911 - 1960), painter, photographer, hanga artist, esperantisto from Miyazaki. His real name is a Sugita Hideo.