Dashi

Dashi
Item# DASHI001

Product Description

Different dashi from Tsukiji Fish Market

Yaki-ago (Flying Fish)
Yaki-ago (Flying Fish)
DASHI001A
Aji-ni (Horse Mackerel)
Aji-ni (Horse Mackerel)
DASHI001B
Katsuo Honkare-bushi (Dried Bonito)
Katsuo Honkare-bushi (Dried Bonito)
DASHI001C
Hotate Kai-bashira (Scallop)
Hotate Kai-bashira (Scallop)
DASHI001D
Katsuo-bushi (Dried Bonito)
Katsuo-bushi (Dried Bonito)
DASHI001E
Konbu-ko (Kelp)
Konbu-ko (Kelp)
DASHI001F
Maguro-bushi (Tuna)
Maguro-bushi (Tuna)
DASHI001G
Shiitake-ko (Shiitake)
Shiitake-ko (Shiitake)
DASHI001H