Nasu Uchiwa (D)

<font color="006400">Nasu Uchiwa (D)
Nasu uchiwa (Mie Prefecture)

Nasu uchiwa (eggplant shape fan) from Tsu City. Only one person still makes these.