Aizu-nuri

Aizu-nuri
Made to order, size 10, 12, 14, 16, 18