Fukkoku/Atozuri

<b><font color="800080">Fukkoku/Atozuri</b>
We have many Meiji Hanga Fukkoku and Atozuri prints as below. If you are are interested, please send e-mail to: ogawaec@aol.com

Kawanabe Kyosai (Atozuri)/Yoshitoshi (Fukkoku)/Ito Jakuchu (Atozuri)/Maruyama Okyo (Atozuri)/Shibata Zeshin (Shohan and Atozuri)/Kawanabe Kyosai (Atozuri)/Kamisaka Sekka (Atozuri)

Jakuchu-1
$163.00
Jakuchu-2
$163.00
Jakuchu-3
$163.00
Okyo-1
$185.00
Okyo-2
$185.00
Okyo-3
$185.00
Zeshin-1
$490.00
Zeshin-2
$330.00
Zeshin-3
$540.00
Kyosai-1
$85.00
Kyosai-2
$85.00
Kyosai-3
$85.00
Yoshitoshi-1
$250.00
Yoshitoshi-2
$250.00
Yoshitoshi-3
$250.00
Yoshitoshi-4
$250.00
Yoshitoshi-5
$250.00
Yoshitoshi-6
$250.00
Yoshitoshi-7
$250.00
Yoshitoshi-8
$250.00
Yoshitoshi-9
$755.00
Sekka-1
$490.00
Sekka-2
$490.00
Sekka-3
$490.00
Sekka-4
$490.00
Sekka-5
$490.00
Sekka-6
$490.00
Sekka-7
$490.00
Sekka-8
$490.00
Sekka-9
$490.00
Sekka-10
$490.00
Sekka-11
$490.00
Sekka-12
$490.00
Sekka-13
$490.00
Sekka-14
$490.00
Sekka - Kingyodama (Goldfish Bowl)