Hizen Yoshida-yaki

Hizen Yoshida-yaki
Ureshino City, Saga Prefecture. There are 11 kilns.