Ito Sakkuri

Ito Sakkuri
Item# AITRA005

Product Description

Vintage farmer's wear without sleeves in around Kyoto area. No longer make it.