Kaji to Kenka ha Edo-no Hana

Kaji to Kenka ha Edo-no Hana
Kaji to kenka wa Edo-no hana: Fires and brawls are the big excitement of Edo (Tokyo).

Shobo Dezome-shiki (New Year's parade of fire brigades).