Kaki-no Ha-zushi and Yoshino Style

Kaki-no Ha-zushi and Yoshino Style
Item# EBENJA031

Product Description

Kaki-no Ha-zushi and Yoshino Style
Yoshinokuchi Station (Nara), mackerel sushi wrapped with persimmon leaf

Yoshino is known for its high quality wood and Sakura.

Yoshino Style - 1
Yoshino Style - 1
Joint Hanging Shoji Screen, white washi-A, Japanese cypress, size: 40 cm (15.7") square
YOSHINOSTYLE001
Yoshino Style - 2
Yoshino Style - 2
Joint Hanging Shoji Screen, white washi-B, Japanese cypress, size: 40 cm (15.7") square
YOSHINOSTYLE002
Yoshino Styke - 3
Yoshino Styke - 3
Joint Hanging Shoji Screen, pink washi-A, Japanese cypress, size: 40 cm (15.7") square

Pink washi: It is dyed by famous yoshino's cherry flowers
YOSHINOSTYLE003
Yoshino Style - 4
Yoshino Style - 4
Joint Hanging Shoji Screen, pink washi-B, Japanese cypress, size: 40 cm (15.7") square

Pink washi: It is dyed by famous yoshino's cherry flowers
YOSHINOSTYLE004
Yoshino Style
Yoshino Style
YOSHINOSTYLE005