Kamo Nasu

Kamo Nasu
Item# KAMONASU001

Product Description

Kamo Nasu
Kamo nasu, eggplant, dengaku (fried nasu with miso sauce)

Seeds
KAMONASU002
Kamo Nasu Card
Kamo nasu card, typography printing on Tori-no Ko (washi paper), size: w. 10 cm () x h. 14.8 cm (), set of 5 same designs
KAMONASU003
Chopsticks and Case
Round wooden chopsticks (from Reastaurant Ichihara) and case (woodblock)
KAMONASU004
Furoshiki (Wrapping Cloth)
100% cotton, size: 105 cm (41.3") square
KAMONASU005
Kitchen Cloth
Kitchen cloth, 100% cotton, set of 5, size: 43 cm (16.9") square
KAMONASU006
Kyo Yasai Necktie
Kyo yasai (Kamo nasu, kintoki ninjin, Shogoin daikon), from Watabun (weaver in Kyoto)
KAMONASU007
Kyo Yasai Ba-darai Chawan
Kiyomizu-yaki, Kyo yasai ba-darai chawan, natsu-jawan, summer bowl, made by Asami Yoshizo
KAMONASU008