Kato Tsubusa

Kato Tsubusa
Young artist of seiji and hakuji