Kobe Steak Bento from Kobe (Hyogo)

Kobe Steak Bento from Kobe (Hyogo)
Item# BENTOMATSURI010

Product Description