Matsushige Yoshito

Matsushige Yoshito
Then photographer Matsushige Yoshito for Chugoku Shimbun (newspaper) and his 5 photos on 8/6/45.