SL Tsugaru, Hirosaki to Aomori, 6/9/11

SL Tsugaru, Hirosaki to Aomori, 6/9/11