Sumiyoshi-no Nagaya - 1976

Sumiyoshi-no Nagaya - 1976