Kobe Lampwork Glass Museum (Tonbodama Museum)

Kobe Lampwork Glass Museum (Tonbodama Museum)
Kobe-shi, Chuo-ku, Yo-machi 79, Nihon Building 2nd floor, tel : 078-393-8500, fax : 078-954-9000

e-mail : info@lampwork-museum.com