Kuroito-odoshi Tose Kofuda Nimaido Gusoku

Kuroito-odoshi Tose Kofuda Nimaido Gusoku
Kuroito-odoshi Tose Kofuda Nimaido Gusoku
Item# YOK004
$7,630.00

Product Description

Kuroito-odoshi Tose Kofuda Nimaido Gusoku
Display size: h. 160 cm (62.9")