Gensei Kabuto Kuroito-odoshi Kuro-nuri Byo-tsuzuri Okegawa Nimaido Gusoku

Gensei Kabuto Kuroito-odoshi Kuro-nuri Byo-tsuzuri Okegawa Nimaido Gusoku
Gensei Kabuto Kuroito-odoshi Kuro-nuri Byo-tsuzuri Okegawa Nimaido Gusoku
Item# YOK006
$2,320.00

Product Description

Gensei Kabuto Kuroito-odoshi Kuro-nuri Byo-tsuzuri Okegawa Nimaido Gusoku
Display size: h. 160 cm (62.9")